ด้านการบริหารจัดการ

ถอดบทเรียน_รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา_บริหารงานด้วยการจัดการความรู้


After Action Review

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร. บุญดี บุญญากิจ วันที่ี 8 พฤษภาคม 2561