ถอดบทเรียนความรู้พิเศษเฉพาะตัวของบุคลากรสมรรถนะสูง (Tacit Knowledge)
ถอดบทเรียน_ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ_สร้างคุณค่างานวิจัยไปสู่สังคม
ถอดบทเรียน_รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์_ผู้นำการนวดแผนไทยไปสู่ศาสตร์กายภาพบำบัด
ถอดบทเรียน_รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร_หน้าที่คณบดีคือชี้ทิศทางและสร้างความพร้อม
ถอดบทเรียน_รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา_บริหารงานด้วยการจัดการความรู้
ถอดบทเรียน_ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย_การสร้างนักวิชาการและผลงาน ระดับนานาชาติ
ถอดบทเรียน_คุณอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์_ผู้นำกองหนุนให้เป็นหนึ่งเดียว