งานห้องปฏิบัติการ

งานห้องปฏิบัติการ

    คุณดวงฤดี จังตระกูล
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
Email : duaint@kku.ac.th
คุณกัญญาณัฐ อุทธา
นักกายภาพบำบัด
Email : kanyaau@kku.ac.th

คุณธัญวรัตน์ ลุนสาร
นักกายภาพบำบัด
Email : thanlu@kku.ac.th

คุณธนบดี สุวรรณศร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
Email : stanab@kku.ac.th
คุณกรสิริ ไสยรส
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
Email : kritsa@kku.ac.th
คุณพิสมัย สายสุด
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
Email : phitsamaisa@kku.ac.th
คุณศศิธร ไขชัยภูมิ
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
Email : sasitornkh@kku.ac.th
คุณสุชีวา ว่องไว
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
Email : suchee@kku.ac.th
คุณเสกสิทธิ์ สังคีรี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ
Email : sseksi@kku.ac.th
คุณธิดารัตน์ แซ่ซือ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
Email : sthida@kku.ac.th

 

คุณคมขำ ชัยนิคม
พนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
Emai : ckhomkham@kku.ac.th

คุณจงจิตร บุตรทะสี
พนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
Email : bjongjit@kku.ac.th

คุณจันทร์ทิพย์ จันทร์สว่างพงศ์
พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
Email : juntju@kku.ac.th
คุณธนาดูล คำแพง
พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
Email : kphaiw@kku.ac.th
คุณทองจันทร์ เฮ้าโฮม
เจ้าหน้าที่
Email :