การประชุมวิชาการ FHU-KKU Online school for the 3rd & 4th year students, 2022FHU-KKU Online school

การประชุมวิชาการ FHU-KKU Online school for the 3rd & 4th year students, 2022FHU-KKU Online school ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Fujita Health University และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจาก Fujita Health University และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดและนักศึกษาอรรถบำบัด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย
-การแนะนำมหาวิทยาลัย
-พร้อมทั้งนำเสนอการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมในหลักสูตรจากคณาจารย์ของแต่ละสถาบัน
จากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายวิชาการจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 เรื่อง [สถาบันละ 2 เรื่อง] ประกอบด้วย
1. เรื่อง exercise robots for paralyzed upper extremity
โดยคุณ Hirofumi Ota
2. เรื่อง Wearable robotic exoskeleton for person with spinal cord injury
โดยคุณ Koki Tan นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย Fujita Health University
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอ
1. เรื่อง A screening tool for patients with lumbar instability
โดย คุณอริสา เหลืองบุตรนาค
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เรื่อง Stepping exercise in hypertensive older adult
โดยคุณชวิน สาลีนุกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนี้ กิจกรรมในวันที่ 2-3 เป็นกิจกรรม student group work ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความตามหัวข้อที่กำหนด เป็นการทำงานร่วมกันของนักศึกษา 2 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การออกกำลังกายในชุมชน นวัตกรรมและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Fujita และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลและร่วมอภิปรายกับนักศึกษา
กิจกรรมนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดเรื่อง COVID-19 อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษาหน้า ที่สถานการณ์ระบาดของ COVID -19 ได้คลี่คลายลงทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการปรับการแลกเปลี่ยนและดูงานของนักศึกษา ให้เป็นรูปแบบ On-site ต่อไป

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …