การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration

เปิดลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Zoom
“การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration”
11 มิถุนายน 2565
จำนวน 150 คน
[PTCEU 6 คะแนน]
📍ลงทะเบียน: https://forms.gle/gYUZTc6W6hRdQfd59
🔎ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kku.ac.th/amskkutrainingbywnc/
✅สอบถามเพิ่มเติม LINE Official @047vzbgj หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/sY4EMOe

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) อาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เตชะเสน อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพท …