การอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ยุพา เอิ้อวิจิตรอรุณ ประธานการจัดอบรม และอาจารย์ผู้ร่วมสอน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้
โครงการพัฒนางานบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต อย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกปี ตั้งแต่ ปี 2556 ยกเว้น ปี 2563 (เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของ Covid-19) เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการโลหิต ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย นำเสนอ อภิปรายซักถาม และเสนอแนะ
อนึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้เพิ่มระยะเวลาจากเดิม 5 วัน เป็น 6 วัน ระหว่าง 28 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2564 โดยเพิ่มเรื่อง Antibody identification และ การบริการโลหิตสำหรับผู้ป่วย Thalassemia ที่ต้องรับเลือดประจำ ทั้งด้านการจัดการและการเตรียมเลือด แบบ Phenotype cross-matching เพื่อลดการสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงผู้บริจาค ทำให้ ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียาวนานขึ้น เป็นการพัฒนาตน และเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตรง
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์บริการโลหิต ที่ปฏิบัติงานในธนาคารเลือด โรงพยาบาลชุมชน ทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ สำนักงานปบัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 31 คน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรม จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์และพัฒนาใช้กับงานบริการโลหิตที่เหมาะสมกับภาระงานของ หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …