กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.อรุณนี สังกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฐ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบรางวัลขวัญใจเพื่อนเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 41
ทั้งนี้ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุกคน รวมถึง ทนพ.ทรงฤทธิ์ ศรีลุนช่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี อาจารย์ประจำชั้น
บรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วยอบอุ่น เป็นกันเอง และความผูกพันระหว่างเพื่อน รวมถึงความผูกพันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ให้ได้ระลึกถึงกันหลังจากจบการศึกษานี้ไป
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2566

ด้วยมหาวิทยาลัย …