กิจกรรม FHU-KKU Online International Exchange Program 2021

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิ่มทอง พรหมดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Fujita Health University (FHU) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Senior Asst.Prof.Dr. Hidetsugu Fujigaki, Department of Disease Control and Prevention และ Asst.Prof.Dr. Nursah Ertunc, Department of Molecular Cell Biology, Faculty of Medical Technology ได้จัดกิจกรรม Online International Exchange Program 2021 ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Fujita Health University จำนวน 30 คนประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาระดับ ป.ตรี (ชั้นปีที่ 4) จำนวน 9 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 16 คน และอาจารย์จำนวน 5 คน ในส่วนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีตัวแทนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 11 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 5 คน และอาจารย์จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน

กิจกรรมประกอบด้วย

– การแนะนำตัวตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัย   

– การแนะนำห้องปฏิบัติการ

FHU ประกอบด้วย

1. Department of Biomedical and Analytical Sciences

2. Department of Morphology and Pathological Diagnosis

3. Department of Cellular and Molecular Biology

4. Department of Clinical Physiology

5. Department of Research of Clinical Pathophysiology

6. Department of Regulatory Science

7. Department of Molecular Cell Biology

8. Department of Preventive Medical Sciences

9. Department of Advanced Diagnostic System Development

KKU ประกอบด้วย

1. Department of Clinical Microbiology

2. Department of Clinical Microscopy

3. Department of Clinical Chemistry

4. Department of Clinical Immunology and transfusion sciences

5. The Centre for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories (CMDL)

6. Center for Innovation and Standard for MT and PT (CISMaP)

7. AMS Wellness Center

สำหรับการบรรยายวิชาการจากทาง KKU เรื่อง “Laboratory testing for COVID-19 in Thailand” บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ จากทาง FHU เรื่อง “COVID-19 in Japan” บรรยายโดย Asst.Prof.Dr. Nursah Ertunc และมีการทำกรณีศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน โดยมีคณาจารย์จาก FHU และ KKU เป็นผู้ดูแลและร่วมอภิปรายกรณีศึกษา ในประเด็นคำถาม “What should we do with future pandemics like Covid-19 as a medical staff in Japan or in Thailand?” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย

กิจกรรมนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และคงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดเรื่อง COVID-19 ได้เป็นอย่างดี

ข่าว-ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง

Check Also

ประชุมหารือกับ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     คณะเทคนิคก …