กิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้เปิดกิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2
โดยมีผู้นำเสนอ 2 ท่าน ดังนี้
1. นายหริภัทร พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ งานยุทธศาสตร์
ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำ Digital Sign สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางสาวนาถฤดี เกียรติพนมแพ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานบริหารและธุรการ
ในหัวข้อเรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน

วันที่ 3 กุมภาพ …