กิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้เปิดกิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2
โดยมีผู้นำเสนอ 2 ท่าน ดังนี้
1. นายหริภัทร พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ งานยุทธศาสตร์
ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำ Digital Sign สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นางสาวนาถฤดี เกียรติพนมแพ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานบริหารและธุรการ
ในหัวข้อเรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Check Also

อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 …