ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Enhancing Communication Effectiveness, Critical Thinking and Creativity as 21st-century skills”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ
“Enhancing Communication Effectiveness, Critical Thinking and Creativity as 21st-century skills”
วิทยากร: นางสาว กชกร เข็มทองหลาง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 54
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ได้รับทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship 2022
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร. อภิญญา จุ๊สกุล
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-13.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting
meeting id: 988 0661 8146
passcode: 240222
จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …