ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล “Outstanding Poster Award” ในการประชุมระดับนานาชาติ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม
📌The 5th Allied Health Sciences International Symposium on Zoom ใน Theme:
📌Healthcare Challenges in the Fourth Industrial Revolution: Risk and Opportunity for Allied Health Sciences
📌จัดโดย Daegu Health College (DHC, Korea)
โดยมีการแบ่งห้องประชุมย่อยออกเป็น
1. Medical Technology Session,
2. Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy Session
3. Nursing Session
มีนักศึกษาจากคณะฯ ร่วมนำเสนองานวิจัยจำนวน 8 เรื่อง และได้รับรางวัล “Outstanding Poster Award” จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. สุนันทา พรหมมินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
📌เรื่อง Effect of structured play on intra-variability of gross motor and language development in orphaned infants aged 6-10 months
📌อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
2. นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
📌เรื่อง Correlations between the segmental postural control and sitting development in moderate to late preterm infants aged from 4 months until the age of independent sitting attainment
📌 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
3. ณัฐชิตา จึงกาญจนา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
📌เรื่อง Effect of urine concentration on urine assay for diagnosis of strongyloidiasis
📌อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
ข่าว/ภาพ: ผศ.ดร.อัฐวุมิ ไชยบุญเรือง

Check Also

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม AMS First Stoge for Research and Innovation 2023