ขอแสดงความยินดีกับผู้ชวยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชวยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Foods
ชื่อเรื่อง: Prebiotic, Antipathogenic Bacteria and Hypocholesterolemia Properties of Fermented Rice Bran Extracts Derived from Black Rice and Germinated Brown Rice

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …