ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อรุณวดี ชนะวงศ์ และ นางสาวภัสราวดี เหมวรานนท์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อรุณวดี ชนะวงศ์ และ นางสาวภัสราวดี เหมวรานนท์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Antibiotics
ชื่อเรื่อง: Recombinase Polymerase Amplification Combined with Lateral Flow Strip for Rapid Detection of OXA-48-like Carbapenemase Genes in Enterobacterales

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …