ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ชูคันหอม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวดรุณี ชูคันหอม
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ระดับปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6320/2564
เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ (เชี่ยวชาญเฉพาะ) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ชำนาญการ
ปัจจุบัน – ปฏิบัติงาน ที่ งานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …