ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.กฤตยา แซ่ลี้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.กฤตยา แซ่ลี้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ diagnostics
ชื่อเรื่อง: Effects of Escherichia coli and Proteus mirabilis on the Growth and Aggregation of Calcium Oxalate Crystal under Microaerobic Conditions

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา

คณะเทคนิคการแพท …