ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Scientific Reports
ชื่อเรื่อง: Anemia, iron deficiency, and thalassemia among the Thai population inhabiting at the Thailand-Lao PDR-Cambodia triangle

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …