คณะกรรมการประจำคณะฯ

รายชื่อคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.จุรีรัตน์  ดาดวง

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดี

ผศ.ดร.อมรรัตน์  จำเนียรทรง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ

อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

นางจันทร์หอม คำภู

อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ