คณะผู้บริหาร

 

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง
Assoc.Prof.Dr. Jureerut Daduang, MT
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
Dean
email: jurpoo@kku.ac.th
ผศ.ดร.ทนพญ.อมรรัตน์  จำเนียรทรง
Asst.Prof.Dr. Amonrat Jumnainsong, MT
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
Vice Dean for Administration and Strategic
email:amonrat@kku.ac.th
ผศ.ดร.ทนพญ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
Asst.Prof.Dr.Patcharaporn Tippayawat  , MT
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ
Vice Dean for Research, Innovation and Enterprise
email: patchatip@kku.ac.th
อ.ดร.กภ.เสาวนีย์ นาคมะเริง
Dr. Saowanee Nakmareong, PT
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
Vice Dean for Academic and Educational Technology
email:saowna@kku.ac.th
ผศ.ดร.กภ.วนิดา  ดรปัญหา
Asst.Prof.Dr. Wanida Donpunha, PT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร
Assistant Dean for Environment and Human Resource Development
email:wanidadon@kku.ac.th
 ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง
Asst.Prof.Dr. Attawut Chaibunruang, MT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ
Assistant Dean for Special Affairs, Corporate Communication and International Relations
email:attach@kku.ac.th
ผศ.ดร.ทนพญ.อรุณนี สังกา
Asst.Prof.Dr. Arunnee Sangka,MT
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant Dean for Student Development Affairs and Alumni Relations
email : <arusan@kku.ac.th>
ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี
Asst.Prof. Limthong Promdee, MT
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Head of School of Medical Technology
email:limpro@kku.ac.th
ผศ.กภ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ
Asst.Prof. Supaporn Phadungkit, PT
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
Head of School of Physical Therapy
email:suppha@kku.ac.th
นางจันทร์หอม คำภู
Mrs.Janhorm Khamphoo
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
Director of Faculty Administration Division
email:jankum@kku.ac.th
นางเอมอร ทุยบึงฉิม
Mrs.Ermorn Tuybuengchim
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Head of Administration Division
email: tamon@kku.ac.th
นางมยุรี  แคว้นน้อย
Mrs.Mayuree Kwaennoi
หัวหน้างานยุทศาสตร์
Head of Strategic Division
email:mayhat@kku.ac.th
 นางอริสรา  อุดจันทร์
Mrs.Arisara Audjun
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
Head of Academic and Student Development Division
email:arispu@kku.ac.th

ทนพญ.ดวงฤดี  จังตะกูล
Mrs.Duangrudee Changtrakun, MT
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
Head of Laboratory Division
email:duaint@kku.ac.th