คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ข่าว: วัชรา น้อยชมภู https://th.kku.ac.th/81271/
ภาพ: วัชรา น้อยชมภู/ อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นทางกายภาพบำบัด เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทางกายภาพบำบัดในเด็ก : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (Strategy of Management in Pediatric Physical Therapy: Evidence-Based Research to Practice)

       ด้วยคณะเ …