คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด (JMCQCS)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด (JMCQCS)
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (Center for Innovation and Standard for MT and PT : CISMaP) รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา รองผู้จัดการสถานฯ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา ผู้ช่วยผู้จัดการสถานฯ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ และ อ.ดร.โมลิน ว่องวัฒนากูล ผู้อำนวยการ CISMaP ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด นำโดย คุณปริวัฏฐ์ เหลืองสุวิมล กรรมการผู้จัดการบริษัท JMC คุณภาวินี ศิริทองสุข ผู้จัดการโครงการ บริษัท JMC นายณัฐพงศ์ คชอาจ ผู้จัดการโครงการ นพ.นพดล นพคุณ ที่ปรึกษาบริษัท และ นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ที่ปรึกษาบริษัท
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์ตามรายละเอียด MOU แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์
2) ร่วมกันศึกษาและวางแผนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคณะเทคนิคการแพทย์
3) ร่วมขอทุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว
บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ โดยการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล และในความร่วมมือครั้งนี้กับ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น เป็นการนำนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ทั้งบริการตรวจสุขภาพ กายภาพบำบัดและการประเมินอายุร่างกาย ที่พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ไปใช้เพื่อสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพ (Health awareness) เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพก่อนการเกิดโรค (Preventive health) อย่างมีประสิทธิภาพและนำความสุข (Happiness) ละมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Good quality of life) เมื่อมีอายุยืนมากขึ้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญมากที่ช่วยรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ในการนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.jmcqcs.com/
ข่าว: นางสาวสุพรรณิการ์ คลังภูเขียว
ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นทางกายภาพบำบัด เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทางกายภาพบำบัดในเด็ก : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (Strategy of Management in Pediatric Physical Therapy: Evidence-Based Research to Practice)

       ด้วยคณะเ …