คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรบุคลากรและนักศึกษา สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Fujita Health University

ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรบุคลากรและนักศึกษา สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 “Online International Exchange Program 2023” ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Fujita Health University และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Fujita Health University ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 8 คน คณาจารย์และผู้จัดงานประมาณ 10 คน สำหรับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน คณาจารย์และผู้จัดงานประมาณ 10 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำตัวจากนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำเสนอจากตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสถาบัน และมีการจัดกลุ่ม Group Discussion ภายใต้หัวข้อ MT in each country เช่น Healthcare System, Professional License, Career Path และมีการทำกรณีศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย FHU และ AMS-KKU เป็นผู้ดูแลและร่วมอภิปรายกรณีศึกษา
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นการ์ตูนรูป 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

Check Also

ประชุมหารือกับ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     คณะเทคนิคก …