คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

ผศ.กภ.สุภาภรณ์  ผดุงกิจ
Asst.Prof. Supaporn Phadungkit
กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
email:suppha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
Head of School of Physical Therapy

กลุ่มวิชาระบบประสาท

รศ.ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา (สิทธิคงศักดิ์)
Assoc.Prof.Dr.Sugalya Amatachaya (Sitthikongsak)
email:samata@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

ผศ.ดร.กภ.ลักขณา มาทอ
Asst.Prof.Dr. Lugkana Mato
email:yui@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

                                     

ผศ.ดร.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ
Asst.Prof.Dr. Thiwabhorn Thaweewannakij
email : thiwth@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

ผศ.ดร. กภ.สาวิตรี วันเพ็ญ
Asst.Prof.Dr. Sawitri Wanpen
email:sawitri@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

อ.กภ.วรวรรณ คำฤาชา
Worawan Kamruecha
email:workam@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

 

กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

ศ.ดร.กภ.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
Prof.Dr. Taweesak  Janyacharoen
email:taweesak@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index


ผศ.ดร.กภ.รวยริน ชนาวิรัตน์
Asst.Prof.Dr.Raoyrin Chanavirut
email:raocha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

อ.ดร.กภ.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์
Dr.Chatchai Phimphasak
email : chatphi@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

อ.ดร. ทิวาพร  จาดเปรม
Dr. Thiwaporn Jadprem
email:
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

อ.ดร.กภ.เสาวนีย์ นาคมะเริง
Dr.Saowanee Nakmaroeng
email:saowna@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
 

กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ศ.ดร.กภ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
Prof.Dr.Rungthip Puntumetakul
email:rungthip@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index


ศ.ดร.กภ. วิชัย อึงพินิจพงศ์
Prof.Dr. Wichai Eungpinichpong
email : wiceun@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Indexรศ.ดร.กภ.อุไรวรรณ ชัชวาลย์
Assoc.Prof.Dr.Uraiwon Chatchawan
email:uraiwon@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
รศ.ดร.กภ.อรวรรณ บุราณรักษ์
Assoc.Prof.Dr.Orawan Buranruk
email:orawan@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.กภ.ทกมล หรรษาวงศ์
Asst.Prof.Dr. Torkamol Hunsawong
email:tkmhun@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index


ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ
Asst.Prof.Dr.Yodchai Boonprakob
email:yodchai@kku.ac.th
ผลงานวิจัย:
PubMed
H-Index
อ.ดร. กภ.อธิพงศ์ พิมพ์ดี
Dr.Atipong Pimdee
email : atippi@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดเด็กและบูรณาการ

รศ.ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr. Punnee Peungsuwan
email:ppunne@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
 
รศ.ดร.กภ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
Assoc.Prof.Dr. Wantana Siritaratiwat
email:wantana@kku.ac.th
ผลงานวิจัย:
PubMed
H-Index


ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ
Asst. Prof.Dr.Kurusart Konharn
email:kuruko@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.กภ.พิศมัย มะลิลา
Asst.Prof. Pisamai Malila
email:pismal@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.กภ.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
Asst.Prof.Dr. Ponlapat Yonglitthipagon
email:ponlapat@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.กภ.วนิดา ดรปัญหา
Asst.Prof.Dr. Wanida Donpunha
email:wanidadon@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

อ.ดร. วิไลรัตน์ นามวงศ์
Dr.Wilairat Namwong
email : wilaisae@kku.ac.th
ผลงานวิจัย : PubMed
H-Index