คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี
Asst.Prof. Limthong Promdee, MT
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
Email:limpro@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Head of School of Medical Technology
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ศ.ดร. ทนพญ. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
Prof. Dr. Aroonlug Lulitanond
Emaul : arolul@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

 

รศ.ดร.ทนพญ. นิชา เจริญศรี
Assoc.Prof.Dr. Nicha Charoensri
Email : nicha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
รศ.ดร.ทนพ.ไมตรี ปะการะสังข์
Assoc.Prof.Dr. Maitree Pakarasang
email : maipakผศ.ดร.kku.ac.th
ผลงานวิจัย : PubMed
H-Index
รศ.ดร. ทนพญ. ราตรี  ทวิชากรตระกูล
Assoc. Prof. Dr.Ratree Tavichakorntrakool
Email : ratree.t@kku.ac.th
ผลงานวิจัย : PubMed
H-Index

รศ.ดร.ทนพญ.พรทิพย์ ปิ่นละออ
Assoc.Prof.Dr. Porntip Pinlaor
Email : porawa@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพญ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
Asst.Prof.Dr.Patcharaporn Tippayawat
Email: patchatip@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพญ.อรุณนี สังกา
Asst.Prof.Dr. Arunnee Sangka
Email : <arusan@kku.ac.th
>
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index


    ผศ.ดร.ทนพญ.อัญชลี  เตชะเสน
Asst.Prof.Dr.Anchalee Techasen
Email : anchte@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

อ.ดร.อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ
Dr.Arpasiri Srisrattakarn
Email : arpasr@kku.ac.th
ผลงานวิจัย : PubMed
H-Index

กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก

ผศ.ดร.ทนพญ.นพมาศ เข็มทองหลาง
Asis.Prof.Dr.Noppamats Khemtonglang
Email :
noppamat@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพญ. สุภาวดี แย้มศรี
Asst.Prof.Dr.Supawadee Yamsri
Email : <
supawadee@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพญ.หทัยชนก ศรีวรกุล
Asst.Prof.Dr.Hataichanok Srivorakun
Email : <
hatasr@kku.ac.th>
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
อ. ดร.ทนพญ. วรวรรณ   ชุมเปีย
Dr.Worawan Chumpia
Email :
worchu@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
อ.ดร.ทนพ.ทรงพล  ห้าวหาญ
Dr.Songpol Haohan
Email : songha@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
อ.ดร. อนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ
Dr.Anupong Pamnsuwan
Email : anuppa@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

กลุ่มวิชาเคมีคลินิก

ศ.ดร.ทนพ. สุพรรณ  ฟู่เจริญ
Prof.Dr. Supan Fucharoen
Email : supan@kku.ac.th

ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

 

รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์  ดาดวง
Assoc.Prof.Dr. Jureerut Daduang
Email : jurpoo@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร
Prof.Dr. Patcharee Jearanaikoon
Email : patjea@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

 

รศ .ดร.ทนพญ.ศิริพร ปรุงวิทยา
Assoc.Prof.Dr.Siriporn Proungvitaya
Email : sirpat@kku.ac.th
email : sirpat@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพ.อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง
Asst.Prof.Dr. Attawut Chaibunruang
Email:attach@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index

อ.ดร.ทนพญ.โมลิน  ว่องวัฒนากูล
Dr.Molin Wongwattanakul
Email : moliwo@kku.ac.th

ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index


 
กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริหารโลหิต

ศ.ดร.ทนพ.ชาญวิทย์ ลีมาวุฒ
Prof.Dr.Chanvit Leelayuwat
Email : chanvit@kku.ac.th

ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพญ.อมรรัตน์  จำเนียรทรง
Asst.Prof.Dr. Amonrat Jumnainsong
Email:amonrat@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพญ.อภิญญา  จุ๊สกุล
Asst.Prof.Dr.Apinya Jusakul
Email : apinjus@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed 
H-Index
อ.ดร.ทนพญ.กรรณิการ์ กัวหา
Dr.Kunnika Kuaha
Email : kunkua@kku.ac.th

ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
ผศ.ดร.ทนพ.ปิยะพงษ์  สิมทอง
Asst.Dr.Piyapong Simtong
Email : piyasi@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index
อ.ดร.ทนพญ.พรสุดา  มาระมิ่ง
Dr.Pornsuda Maraming
Email : pornsma@kku.ac.th
ผลงานวิจัย: PubMed
H-Index