งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

      คุณเอมอร  ทุยบึงฉิม
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Email : tamon@kku.ac.th

 

คุณสำรวย แก้วสีขาว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Email : ksumru@kku.ac.th
คุณฐะปะนีย์ ประไพเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
Email : thappr@kku.ac.th
คุณรสรินทร์ สาที
นักวิชาการพัสดุ
Email : rosssa@kku.ac.th
คุณกรพัชรา ปุ๋ยภูงา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
Email : pgorpa@kku.ac.th
คุณนาถฤดี เกียรติพนมแพ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
Email : knartr@kku.ac.th
คุณปดารณี พวกพระลับ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
Email : ppadaranee@kku.ac.th
คุณอนัญญา ชินวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
Email : nipchi@kku.ac.th
คุณวันวิสาข์ ไชยฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
Email : wunwisac@kku.ac.th
คุณวิลาวัณย์ วงษ์ไชยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : wilawon@kku.ac.th
คุณชาญวิทย์ วงศ์ศรีรักษา
พนักงานช่างเทคนิค
Email : chanvo@kku.ac.th
คุณบุญฤทธิ์ หลอดคำ
พนักงานช่างเทคนิค
Email : boonlo@kku.ac.th
คุณพงษ์ประทีป พลยางนอก
พนักงานขับรถยนต์
Email : pongpol@kku.ac.th
คุณชวลิต โคตฮุย
ช่างเทคนิค
Email :