งานยุทธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์

    คุณมยุรี ฮาตแสนเมือง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์
Email : mayhat@kku.ac.th
คุณดรุณี ชูคันหอม
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
Email : daruch@kku.ac.th

คุณวลาลักษณ์ ช่างสากล
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
Email : val4kam@kku.ac.th

คุณจีระนันท์ ชมที
นักจัดการงานทั่วไป
Email : jeerch@kku.ac.th
คุณอภิชญา ไร่วิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
Email :apicra@kku.ac.th
คุณสุภาพร ปัญญา
นักวิเทศสัมพันธ์
Email : supapan@kku.ac.th
คุณทรงเดช  ทวีพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : songta@kku.ac.th
คุณหริภัทร พงษ์สุวรรณ
พนักงานคอมพิวเตอร์
Email : hariphat@kku.ac.th
คุณธรรมการ ใจเพ็ชร์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Email : thamja@kku.ac.th
คุณจีรณัชชา  เข็มเพชร
(เลขาคณบดี)
Email :