งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

    คุณอริสรา อุดจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
Email : arispu@kku.ac.th
คุณโลมใจ ผุยชา
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
Email : lomsin@kku.ac.th

คุณจำนงจิต ชมภูวิเศษ
นักวิชาการศึกษา
Email : jumnch@kku.ac.th

คุณตะวัน พลทองมาก
พนักงานธุรการ ส 2
Email : tawaph@kku.ac.th
คุณณัฐติยา วิชาเรือง
นักวิชาการศึกษา
Email : nattiwi@kku.ac.th
คุณลักษณารีย์ พระชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : ruksjh@kku.ac.th
คุณสุดาวดี ช้ยเดชทยากุล
บรรณารักษ์
Email : sudsri@kku.ac.th
คุณเกวลิน พลทองมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :
คุณหริภัทร พงษ์สุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : hariphat@kku.ac.th