งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

    คุณอริสรา อุดจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
Email : arispu@kku.ac.th
คุณมนัส จันทหาร
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Email : cmanat@kku.ac.th

คุณโลมใจ ผุยชา
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
Email : lomsin@kku.ac.th

คุณศุภกร ขรรค์แก้ว
พนักงานวิทยาศาสตร์
Email : ksupak@kku.ac.th
คุณจำนงจิต ชมภูวิเศษ
นักวิชาการศึกษา
Email : jumnch@kku.ac.th
คุณตะวัน พลทองมาก
พนักงานธุรการ ส 2
Email : tawaph@kku.ac.th
คุณณัฐติยา วิชาเรือง
นักวิชาการศึกษา
Email : nattiwi@kku.ac.th
คุณลักษณารีย์ พระชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : ruksjh@kku.ac.th
คุณสุดาวดี ไชยเดชกุล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน
Email : sudsri@kku.ac.th