ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

จากการประกวดในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี พ.ศ. 2654

            ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) หรือ KKU Science Park โดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล TED Fund จากการประกวดในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี พ.ศ. 2654 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 65 ที่ผ่านมา ในการนี้ ดร.สาวินีย์ เงินพิมาย นักวิจัยประจำ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (Center for Innovation and Standard for Medical Technology and Physical Therapy; CISMaP) และ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมวิจัย ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้ได้รับทุน TED Fund ในระดับ Ideation Incentive Program จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลค่า 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยผ่านการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (KKU Science Park) ในผลงานผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “ผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนทองชนิดผง” อันเป็นผลงานต่อเนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาเอกของ ดร.สาวินีย์ เงินพิมาย (จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะที่ปรึกษา รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ และรศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ) และนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์ CISMaP คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำมาซึ่งการได้รับรางวัลและการชื่นชมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ: ดร.สาวินีย์ เงินพิมาย/ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา

คณะเทคนิคการแพท …