“ชื่นชม ยินดี” กับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2564

เมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ นายทรงฤทธิ์ ศรีลุนช่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด พร้อมคณะ รวมถึงบุคลากร ได้ร่วมพิธีมอบรางวัล นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2564 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ให้แด่ ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.สมชาย ปิ่นลออ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสนี้
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
——————————————————————
ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ
สำเร็จการศึกษา
-ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อพ.ศ. 2532
-ระดับปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2539
-ระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2547
การทำงาน
พ.ศ. 2525 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาปรสิตวิทยา
ในปี พ.ศ. 2559 สอนด้านปรสิตวิทยาให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรสาขาวิชาปรสิตวิทยาและสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ กรรมการตรวจประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินการสอน กรรมการ/วิทยากรการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ดูแลงานบริการตรวจโรคปรสิตในผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้คำปรึกษาการวินิจฉัยโรคปรสิต อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
-มีผลงานวิจัยในเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับและโดดเด่น โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ในหลายสหสาขาวิชา ในด้านปรสิตวิทยา โรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้าดี โรคปรสิตที่เกี่ยวข้องกับโรคไตเรื้อรัง รวมทั้งมีความร่วมมือในการทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ/บริษัทในต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาอนุภาคนาโนเทคโนโลยี งานวิจัยทางด้านโอมิกส์ การพัฒนาระบบไบโอเซนเซอร์ เป็นต้น
-มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากถึง 110 เรื่อง ค่า h-index เท่ากับ 31 และมีการอ้างอิงผลงานมากกว่า 3,344 ครั้ง
-ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความทั้งในวารสารวิชาการของไทยและนานาชาติในหลากหลายสาขาไม่จำกัดเฉพาะสาขาปรสิตวิทยา เช่น มะเร็งวิทยา ชีวเคมี อณูชีววิทยา และเภสัชวิทยา สมุนไพร และโรคเขตร้อน เป็นต้น
การรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประเภทนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่นตั้งแต่ระดับศูนย์วิจัยฯ ระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ
-รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจากศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ปี พ.ศ. 2552 และ 2554)
-รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่นด้านปรีคลินิคจากคณะแพทยศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2554)
-รางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับเงิน (ปี พ.ศ. 2554) ระดับทอง (ปี พ.ศ. 2557) และระดับเพชร (ปี พ.ศ. 2561)
-รางวัลเชิดชูเกียรติจาก สกว.-สกอ. (ปี พ.ศ. 2553) และรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2548 และ 2554)
-รางวัลศิษย์เก่าด้านวิชาการดีเด่นจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2555) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2563)
ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการวิจัย ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ในด้านอื่น ๆ เพื่อต่อยอดไปสู่งานวิจัย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จากความตั้งมั่นและความเพียรการประกอบกิจโดยชอบในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของ ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. สมชาย ปิ่นละออ ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นต้นแบบของการครองตน ครองคน ครองงาน เกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบโล่เชิดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป
อ้างอิง: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …