ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T)

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T) จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ จ.ขอนแก่น และร่วมออกบูธในงานดังกล่าว ได้แก่
1. Health AL ของโครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยให้บริการตรวจวัดมวลของร่างกาย (Body Scan)
2.บูธกายภาพบำบัดและนวดไทย ของโครงงานคลินิกกายภาพบำบัด สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยให้คำปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัด และมีการนวด คอ บ่า ไหล่/ นวดเท้า คลายเมื่อย จับเส้น

Check Also

ประชุมหารือกับ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     คณะเทคนิคก …