ติดต่อเรา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399 e-mail am.inbox@kku.ac.th

 เบอร์ภายใน

โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ
42757    คณบดี
50059    เลขาหน้าห้องคณบดี
44339    ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
45532    งานยุทธศาสตร์
50058   นโยบายและแผน

Facebook

ข้อเสนอแนะ

ข้อร้องเรียน