“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 “MT Gearing Up for Megatrends” เมื่อวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
โดยผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าวเป็นผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกระดับคณะฯ จากกิจกรรม AMS First Stage for Research and Innovation 2022 จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง “Detection of hybrid rhesus box and RHD 1227A in Burmese”
ผลงานวิจัยของนายยศวรรธน์ บุญภูมิ (ตัวแทนนำเสนอ) และนางสาวกนกดาว ลาภโต
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
อาจารย์ ดร.ทนพ.ปิยะพงษ์ สิมทอง
กลุ่มที่ 2 ผลงานวิจัยเรื่อง “Investigation of fungal contamination in Pla-ra during fermentation processes”
ผลงานวิจัยของนางสาวกีรพัชร ตันเบญจศิริ (ตัวแทนนำเสนอ) และนางสาวกุลธาดา กิตติชีวนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.พรทิพย์ ปิ่นละออ
ในงานดังกล่าวมีผลงานวิจัยจากนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิจัย นำเสนอกว่า 40 ผลงาน ในการนี้ ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัยเรื่อง “Detection of hybrid rhesus box and RHD 1227A in Burmese” ผลงานวิจัยของนายยศวรรธน์ บุญภูมิ และนางสาวกนกดาว ลาภโต อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อาจารย์ ดร.ทนพ.ปิยะพงษ์ สิมทอง
“ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “
จากงานประชุมดังกล่าว
ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ต้องขอแสดงความขื่นชมยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

Check Also

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม AMS First Stoge for Research and Innovation 2023