“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย
และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”
ตัวแทนสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายผลงานวิจัยและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ The 3rd World Congress on Physical Therapy and Rehabilitation Medicine (PTRM Barcelona 2022)
ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565
ณ เมือง Barcelona ประเทศสเปน ดังนี้
– การบรรยายผลงานวิจัยเรื่อง Upper limb loading during seated push up test could detect body compositions of older individuals better than the hand grip test
โดย นางสาวพักตร์วิภา โชคภูเขียว
นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา
– การบรรยายผลงานวิจัยเรื่อง The preliminary study of the correlation between Occiput-Bed Distance (OBD) and 1.7-cm block in older adults
โดยนางสาวรุ่งนภา อินทรักษ์
นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ
– การนำเสนอผลวิจัยเรื่อง Ability of upper limb loading during a seated push-up test to detect history of falls among individuals with spinal cord injury
โดย ดร.กภ.อาภัสนันท์ วิยะนัด
นักวิจัยหลังปริญญาเอก
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.สุกัลยา อมตฉายา
ในงานดังกล่าวมีนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศเข้าร่วมการบรรยายและนำเสนอผลงาน ในการนี้ ตัวแทนจากสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.กภ.อาภัสนันท์ วิยะนัด เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล “The best poster presentation award” จากงานประชุมดังกล่าว
คณะฯ ขอแสดงความชื่มยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

Check Also

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023)

สาขาวิชากายภาพบ …