บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และคณะ ในโอกาสร่วมบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี กองบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
บันทึกความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการให้บริการวิชาการทางด้านเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ในรูปแบบการอบรม/สัมมนา หรืออื่น ๆ ตามแนวทางของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong education) ในรูปแบบของการจัดการศึกษาทั้ง non degree หรือ degree

Check Also

แสดงความยินดี โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”