ประวัติคณะฯ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) โดยได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2521 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตนักเทดนิดการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจชันสูตรโรดทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบำบัด รักษา และให้คำแนะนำทางด้านกายภาพบำบัด สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัยปัญหา ตลอดจนการผลิตตำราในด้านการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและต้านกายภาพบำบัด
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ กับสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงคุณภาพ ยกระดับขีดความสามารถไนการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ และการให้บริการกายภาพบำบัด ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือในด้านดังกล่าวแก่สถานพยาบาล สำนักงานแพทย์อื่น ๆ และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาคารปฏิบัติงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 25,404 ตารางเมตร