ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร. จุรีรัตน์  ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันผูกข้อมือให้พรแก่ลูกศิษย์ในโอกาสแห่งความยินดีสำเร็จการศึกษา

Check Also

Student Manual Academic Year 2021 The Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences (International Program)

<<คู่มือ& …