ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร

ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร
เมื่อ วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ได้จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้วิสัยทัศน์ คือ เป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดระดับสากล (International excellence in medical technology and physical therapy innovations)
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม: SMILE สมรรถนะหลัก พันธกิจ ทั้งนี้ได้กล่าวถึง การจัดโครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 4 ปี (พ.ศ. 2563 ถึง 2567) ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบการนำองค์กร แผนกลยุทธ์คณะเทคนิคการแพทย์ และแผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละพันธกิจ ได้แก่
1. ด้านวิชาการ โดย อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
2. ด้านการพัฒนานักศึกษา ฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. ด้านวิจัย นวัตกรรมแลการบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ
4. ด้านกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กร และการต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฯ
5. ด้านสภาพแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฯ
และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากร ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2566

ด้วยมหาวิทยาลัย …