“พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิสาหกิจ อ.ดร.พรสุดา มาระมิ่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นางจันทร์หอม คำภู รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด นายเจริญ ตั้งตรงเบญจศีล ตำแหน่ง กรรมการ และ นายจาตุรนต์ สุ่มใจยา ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เป็นตัวแทน การลงนามในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการต่อไปข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …