มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 10 ท่าน นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 190 คน

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SH8QxxvJpKhxmM47hFRlofEfSsmUFluh

Check Also

รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันท …