ยินดีกับ นางอริสรา อุดจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ นางอริสรา อุดจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5196/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ชำนาญการ
ปัจจุบัน – ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …