รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้
ระดับปริญญาเอก รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ดร.อาภัสนันท์ วิยะนัด นักศึกษา และ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาเอก รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. ดร.พธูทอง ชัชวาลย์ นักศึกษา และรศ.ดร.ทนพญ.พัชรี เจียรนัยกูร อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ดร.ณหทัย อุตมะมูล นักศึกษา และ รศ.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาโท รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. Miss Nang Noon Shean Aye นักศึกษา และ รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นางสาวณัฐชิตา จึงกาญจนา นักศึกษา และ ผศ.ดร.ทนพญ.อัญชลี เตชะเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "ว8"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

Check Also

ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นทางกายภาพบำบัด เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทางกายภาพบำบัดในเด็ก : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (Strategy of Management in Pediatric Physical Therapy: Evidence-Based Research to Practice)

       ด้วยคณะเ …