รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล มอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ที่กรุณามอบทุนการศึกษามูลค่า 18,000 บาทให้กับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

Check Also

อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 …