รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล มอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ที่กรุณามอบทุนการศึกษามูลค่า 18,000 บาทให้กับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

Check Also

รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันท …