รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาฯ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาฯ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแทพย์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ในโอกาสถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการกำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR : Objective and Key Result) โดยฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ รับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Services Transformation) และในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนร่วมกันกับทุกคณะวิชา เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

Check Also

ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นทางกายภาพบำบัด เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทางกายภาพบำบัดในเด็ก : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (Strategy of Management in Pediatric Physical Therapy: Evidence-Based Research to Practice)

       ด้วยคณะเ …