รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค

 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค

—————————-

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565

1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

1.4 มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565)

1.5 อายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

1.6 มีความรู้พื้นฐานและหากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (โปรดยื่นเอกสารประกอบ)

1.7 มีความสามารถในการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1.8 มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ แรงกดดันได้

1.9 สามารถทำงานเป็นทีมได้

1.10 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ

1.11 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 1. 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น.-16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 2

 1. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่เว็บไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ https:ams.kku.ac.th

 1. 4. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบ

5.1 เอกสารแสดงหลักฐานการสมัคร

5.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย

ผู้เข้าสอบ ต้องแสดงเอกสารตามข้อ 5.1-5.2 หากไม่นำมาแสดงถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

6.1 เอกสารแสดงหลักฐานการสมัคร

6.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6.4 หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว

พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด  (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หากสำเร็จการศึกษาหลังจาก ปิดรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก)

6.5 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

6.7 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6.8 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้สมัครที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 6.1-6.8 ไปให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือกจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือ ทุจริตในการสอบ ให้สิ้นสุดการจ้างเหมารายเดือน โดยคณะฯไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเหมารายเดือน

ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัคร หรือคณะฯตรวจสอบในภายหลังพบว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะจ้างเหมารายเดือน

อนึ่ง คณะฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกราย เมื่อเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมาย

 1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ (ทุกส่วนที่มีการสอบ)

7.1  ให้ผู้สอบมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบ และไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผ่านไปแล้ว 30 นาที

7.2 ผู้สอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ผู้สอบสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด หรือรองเท้าแตะเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 1. 8. วิธีการคัดเลือก

8.1 สอบข้อเขียน 100 คะแนน

8.2 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) 100 คะแนน

(เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนที่มีการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และรวมทุกส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ผู้ได้รับคัดเลือกในอันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสำรองใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

 1. ระยะเวลาการจ้าง

จ้างเหมารายเดือนเป็นเวลา 1 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน

 1. ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่คณะฯ มอบหมาย

Check Also

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ …