รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน    เป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 9,480 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.-16.30 น.(เฉพาะวันและเวลาราชการ) ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 2

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

1 เอกสารแสดงหลักฐานการสมัคร

2 หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว

พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด  (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หากสำเร็จการศึกษาหลังจากปิดรับสมัคร      จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก)

3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับ         การยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6 ใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 1 ชุด

7 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

8 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป      (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

 

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) อาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เตชะเสน อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพท …