รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์

ฉบับที่        28    /2565

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน)

 ตำแหน่งช่างเทคนิค

————————–

                    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 25/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565      รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (จำนวน 2 ราย) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 นายจักรรินทร์ ขาวงาม
2 นายชวลิต โคตฮุย  
  1. วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก
วัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00 -12.00 น.

สอบข้อเขียน 100 คะแนน

 

ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://ams.kku.ac.th/

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) 100 คะแนน ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2

คณะเทคนิคการแพทย์

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหากไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่        27   ตุลาคม   พ.ศ. 2565

 

Check Also

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ …