รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์

ฉบับที่      37      /2565

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

————————–

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3000/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง                  อาจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขประจำตำแหน่ง 3551-3552               จำนวน 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบปฏิบัติเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านปฏิบัติและ       มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามรายละเอียดดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก (จำนวน 8 ราย) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1  นางสาวกานดา ศรกายสิทธิ์  
2  นายชุติพงศ์ สุขคะนนท์  
3  นางสาวชุติมา รัตนวรรณ  
4  นายพงศธร วิเชียร  
5  นางสาววนิดา มาลา  
6  นางสาวสิริยากร จันทร์ซ้าย  
7  นายอนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ  
8  นางสาวอาภาศิริ ศรีเศรษฐการ  

 

  1. วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก
วัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ
วันที่ 27 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00 – 16.00 น.

-สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) 100 คะแนน

(เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนและสอบปฏิบัติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)

ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2       คณะเทคนิคการแพทย์

 

  1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

3.1 ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารหรือหลักฐานการชำระเงิน

3.2 หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเวชศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรองหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ World University Rankings by Times Higher Education (THE) อันดับสูงกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ประกาศรับสมัคร (สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเรา จำนวน 1 ชุด

3.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.5 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดง       การได้รับยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.6 ผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ ภาษา นิติศาสตร์ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ หรือกลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษต่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ให้ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตาม ข้อ 1.10 ของประกาศรับสมัครฯ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.7 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) จำนวน 1 ชุด

3.8 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.9 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 3.1-3.8 ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบในวันสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหากไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่   23 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …