รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

  1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปวันสอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)

3.1 ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารหรือหลักฐานการชำระเงิน

3.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเรา จำนวน 1 ชุด

3.3 หนังสือรับรองการ Swap ตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) โดยจะต้องเป็นผลภายใน 48 ชั่วโมง

ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 3.1-3.3 ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบในวันสอบ

ภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหากไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …