รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์

ฉบับที่     13      /2565

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)

มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

————————–

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1198/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขประจำตำแหน่ง 1855 จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและ ผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวจำนงจิต ชมภูวิเศษ

 

  1. วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก
วัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ
วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 -12.00 น.

-สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) 100 คะแนน

(เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน

และสอบปฏิบัติไม่น้อยกว่า         ร้อยละ 50)

ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2

คณะเทคนิคการแพทย์

         

  1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

                    3.1 ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารหรือหลักฐานการชำระเงิน

3.2 หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทุกสาขา (สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.5 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดงการได้รับยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 3.1-3.7 ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบ    ในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหากไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่     13    มิถุนายน  พ.ศ. 2565

Check Also

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ …