รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์

ฉบับที่     19        /2565

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)

 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

————————–

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1496/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขประจำตำแหน่ง 4063 จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นลงแล้ว       จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามรายละเอียดดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (จำนวน 12 ราย) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวเกตุสุดา  โคตรหา  
2 นางสาวชื่นนภา  ทองประทุม  
3 นางสาวเบญจมาภรณ์ พงษ์ไทย  
4 นางสาวภัทรฉัตร  ประสารฉ่ำ  
5 นายรณวัฒน์  สีหานาม  
6 นางสาววลักษณ์กมล รัตนปัญญา  
7 นางสาววิชญาดา ภักดีบุตร  
8 นางสาวศิรินภา เฉื่อยไธสง  
9 นางสาวสุดาวัลย์ ชิดทอง  
10 นางสาวสุพรรษา ยุตรินทร์  
11 นายเสกสรรค์ จันทรา  
12 นางสาวอัจฉราภา โคกลือชา  

 

  1. วัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก
วัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ
วันที่ 1 กันยายน 2565

เวลา 09.00 -12.00 น.

-สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) 100 คะแนน

(เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน

และสอบปฏิบัติไม่น้อยกว่า         ร้อยละ 50)

ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2       คณะเทคนิคการแพทย์

 

  1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

3.1 ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารหรือหลักฐานการชำระเงิน

3.2 หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทุกสาขา (สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.5 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดง       การได้รับยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 3.1-3.7 ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบในวันสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหากไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่   26  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …