รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

3.1 ใบเสร็จแสดงการชำระเงินที่มีตราประทับของธนาคารหรือหลักฐานการชำระเงิน

3.2 หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทุกสาขา (สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.5 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดง       การได้รับยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

3.8 หนังสือรับรองการ Swap ตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) โดยจะต้องเป็นผลภายใน 48 ชั่วโมง

ผู้ที่ไม่นำเอกสารตามข้อ 3.1-3.8 ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบในวันสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหากไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 

 

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ และ Mr.Min Wang  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงค …